Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Edward
Pawlina

Urodził się 22 października 1948 r. w Żaganiu. Szkołę podstawową ukończył w Brzeźnicy, a Liceum Pedagogiczne w Nowej Soli. Studia na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1972, uzyskując dyplom magistra inżyniera zootechniki.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczych otrzymał w 1979 r. na podstawie rozprawy pt. „Badania nad wzrostem i mlecznością mieszańców (F1) uzyskanych od krów nczb unasienionych nasieniem buhaja rasy holsztyńsko-fryzyjskiej importowanym z USA” (promotor – prof. dr hab. Bolesław Nowicki). Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechniki nadała mu Rada Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1992 r. na podstawie rozprawy pt. „Efektywność krzyżowania bydła rasy czerwono-białej z holsztyńsko-fryzyjskim”. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1997 r.

Na Uczelni był zatrudniony na stanowiskach: asystenta (1972–1973), starszego asystenta (1973–1979), adiunkta (1979–1997), profesora nadzwyczajnego (1998–2003), profesora zwyczajnego (od 2003 r.). Pełnił funkcje opiekuna praktyk zagranicznych, pełnomocnika dziekana Wydziału Zootechnicznego ds. praktyk robotniczych, członka uczelnianej komisji rekrutacyjnej, przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej, przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej doktorantów, członka senatu, prodziekana ds. dydaktyki (8 lat).

Odbył krótkoterminowe staże naukowe w Wyższej Szkole Rolniczej w Brnie, na Uniwersytecie w Nowym Sadzie i w Wyższej Szkole Rolniczej w Kiszyniowie oraz staże zawodowe w RFN – Związek Hodowców Bydła w Wűrzburgu i w Weilheim.

Był redaktorem 2 specjalnych zeszytów „Roczników Nauk Rolniczych” i 3 książek. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (6 lat) oraz Rady Programowej „Przeglądu Hodowlanego” (6 lat).

Był promotorem 3 przewodów doktorskich i 58 prac magisterskich, z których 12 zdobyło nagrody na ogólnopolskim konkursie prac magisterskich z zakresu zootechniki. Wykonał 3 recenzje prac habilitacyjnych, 7 prac doktorskich, 1 wniosku na tytuł profesora oraz 48 recenzji publikacji naukowych i projektów badawczych.

Jest autorem 18 podręczników i skryptów (niektóre o kilku wydaniach) oraz 208 publikacji, w tym 88 oryginalnych naukowych. Wyniki swoich prac prezentował na 6 zjazdach naukowych zagranicznych i krajowych. Najważniejsze książki to: „Leksykon terminów z zakresu genetyki i hodowli zwierząt” (1994), „Atlas ras zwierząt gospodarskich” (1995), „Gołębie. Chów, hodowla i rasy” (1996), „Kozy. Chów, hodowla i użytkowanie” (1999), „Rasy zwierząt gospodarskich” (2001). Autor ponad 800 opublikowanych zdjęć naukowych.

Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego i odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”, Medalem 50-lecia Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz wyróżniony Zespołową Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i 38 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec