Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Piotr
Niezgodziński

Urodził się 8 sierpnia 1921 r. w Kobiernie koło Krotoszyna. Po wojnie rozpoczął studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1947 r., jako student, rozpoczął pracę w Zakładzie Zoologii Rolniczej i Entomologii Stosowanej na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W tej placówce, po różnych jej reorganizacjach, pracował aż do przejścia na emeryturę w 1991 r. Rozpoczął pracę od stanowiska młodszego asystenta i przeszedł wszystkie szczeble stanowisk – aż do profesora nadzwyczajnego włącznie.

Zainteresowania naukowe w pierwszych latach jego pracy dotyczyły szkodliwej entomofauny krzewów owocowych i ozdobnych. Przedmiotem pracy doktorskiej była fauna wyrośli powstających na różach na skutek żerowania larw błonkówek z rodzaju Diplolepis. Te badania rozszerzone na inne gatunki występujące w Polsce stały się podstawą do opracowania rozprawy habilitacyjnej. W latach 70. i 80. zajął się szkodnikami grochu i fasoli i tej tematyce badawczej był wierny do końca swojego życia.

Pod jego kierunkiem 40 studentów wykonało prace magisterskie. Był promotorem 1 doktoratu i recenzentem kilku prac doktorskich. Jest współautorem skryptu pt. „Entomologia ogólna” i podręcznika „Nauka o chorobach i szkodnikach roślin oraz technika ich zwalczania”.

Przez 25 lat pełnił funkcję kierownika Studenckich Kół Naukowych. Był też wieloletnim kierownikiem Studium Podyplomowego Ochrony Roślin, biorąc czynny udział w układaniu programów nauczania dla tego studium. Pełnił przez wiele lat funkcję przewodniczącego Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Wiele razy nagradzany przez Rektora AR i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Po przejściu na emeryturę poświęcił się swojemu hobby, jakim było malarstwo.

Zmarł 7 lipca 1997 r. Pochowany na cmentarzu przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec