Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Irena
Niedźwiecka-Filipiak

Urodziła się 12 listopada 1959 r. w Świdnicy. W latach 1966−1974 uczęszczała do szkoły podstawowej w Żarowie, a w roku 1974 podjęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Świdnicy. W latach 1978−1983 studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W roku 1983 obroniła pracę dyplomową.

W dniu 9 czerwca 1999 r. Rada Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ architektury obiektów nierolniczych na kształtowanie krajobrazu wsi” nadała jej stopień naukowy doktora nauk technicznych. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz.

Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, specjalności architektura krajobrazu otrzymała 20 października 2010 r., po przedłożeniu rozprawy pt. „Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej”.

Od 1 października 1999 r. pracuje na stanowisku adiunkta – początkowo w Instytucie Budownictwa Wiejskiego, który przekształcił się w Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu (październik 2000), a od 2006 r. w Instytucie Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od 1 września 2009 r. pełniła obowiązki p.o. zastępcy dyrektora instytutu, a 1 grudnia 2010 r. została dyrektorem Instytutu Architektury Krajobrazu.

Pod jej opieką 27 studentów kierunków architektura krajobrazu i budownictwo wykonało swoje prace dyplomowe – magisterskie, Prowadziła również 34 prace inżynierskie studentów kierunków architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna. Była recenzentem kilkudziesięciu prac inżynierskich i magisterskich.

Od 2005 r. członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Architektura Krajobrazu – Landscape Architecture”. Pełni funkcję Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu od roku 2009. Działa również czynnie na rzecz regionu, jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków Województwa Opolskiego od 2008 r. i Zespołu ds. Dziedzictwa Kulturowego Opolszczyzny przy Wojewodzie Opolskim od 2007 r.

Na jej dotychczasowy dorobek naukowy składają się 3 monografie oraz 57 publikacji autorskich i współautorskich (2 w języku angielskim).

Jej zainteresowania naukowe od wielu lat dotyczą problematyki wiejskiej. Czynnie działa w Programie Odnowy Wsi na terenie Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Prowadzi wykłady z zakresu zachowania dziedzictwa kulturowego wsi, zasad i wzorców kształtowania przestrzeni publicznej na wsi dla liderów wiejskich, koordynatorów i przedstawicieli władz lokalnych. W swoim dorobku ma również szereg opracowań planów rozwoju miejscowości.

W 2006 r. otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi. Wyróżniona 4 nagrodami Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu i 2 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W roku 2010 otrzymała odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec