Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Władysław
Lonc

Urodził się 31 maja 1930 r. w Urzejowicach w powiecie Przeworsk. Studia na kierunku rolnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu ukończył w roku 1953.

W 1961 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie pracy pt. „Studia nad aklimatyzacją Sorghum vulgare Per” (promotor – prof. Tadeusz Ruebenbauer). W 1969 r. po przedłożeniu rozprawy pt. „Zmienność i odziedziczalność cech morfologicznych sorga” – tytuł doktora habilitowanego nauk rolniczych.

Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nadano mu w 1981 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1992 r.

W latach 1970–1994 był kierownikiem Katedry Hodowli Roślin i Nasiennictwa Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest członkiem Komitetu Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin Polskiej Akademii Nauk od 1976 r. oraz Rad Naukowych: Instytutu Genetyki Roślin PAN (1984); Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (1980–1995); Centralnego Laboratorium Przemysłu Tytoniowego (1984–1990); Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa (1971–1974); Rady Hodowlano-Nasiennej przy Zjednoczeniu Hodowli Roślin i Nasiennictwa (1974–1982) i kuratorem krajowym badań nad zastosowaniem metod matematycznych w genetyce i hodowli roślin (1978–1990). Odbył 7 zagranicznych staży naukowych.

Promotor 9 doktoratów oraz 84 prac magisterskich. Wykonał 18 recenzji habilitacyjnych i 33 w przewodach doktorskich. Recenzent wielu publikacji naukowych oraz projektów badań i sprawozdań z ich wykonania.

Opublikował 168 prac w czasopismach naukowych i wydawnictwach specjalistycznych, w tym 78 oryginalnych. Jest twórcą i opiekunem naukowym 5 ogólnopolskich sympozjów z genetyki ilościowej roślin uprawnych oraz 410 seminariów z genetyki, hodowli roślin i nasiennictwa, które odbywały się raz w tygodniu w Katedrze w semestrze zimowym w latach 1970–2000.

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem „Zasłużony dla Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej” i wyróżniony nagrodami: Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Rektora.

Zmarł 21 sierpnia 2003 r. i pochowany został we Wrocławiu na cmentarzu Osobowickim.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec