Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Marcin
Kozak

Urodził się 19 grudnia 1968 r. w Siemianowicach Śląskich. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał w latach 1983–1987 do I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, w którym otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1987–1992 studiował na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując w 1992 r. dyplom magistra inżyniera rolnictwa. W 1993 r. ukończył 3-semestralne Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Pracę na stanowisku asystenta podjął w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademii Rolniczej w Szczecinie. Następnie w 1993 r. rozpoczął pracę w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Koteckiego wykonał pracę doktorską pt. „Wpływ przedplonów i nawożenia azotem na rozwój i plonowanie rzepaku”, którą obronił w 1998 r.

W roku 2005, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wartość gospodarcza wyki siewnej (Vicia sativa L.) uprawianej na nasiona w siewie czystym i mieszanym” oraz dorobku naukowego i organizacyjnego, uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jest autorem lub współautorem 80 oryginalnych prac twórczych, 25 materiałów konferencyjnych oraz 50 publikacji popularnonaukowych.

Promotor 37 prac magisterskich, wykonał 6 recenzji prac doktorskich.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Polskiego Towarzystwa Łubinowego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN Sekcji Sudeckiej oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za prace naukowe został wyróżniony 6 nagrodami Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec