Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Czesław
Kania

Urodził się 14 lipca 1927 r. w Dobromilu. Dwustopniowe studia wyższe odbył w latach 1948–1953 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując dyplom magistra inżyniera rolnika.

Jeszcze przed zakończeniem studiów zatrudniony został jako asystent w Katedrze Entomologii WSR we Wrocławiu, gdzie pracował przez cały czas, obejmując kolejno stanowiska od st. asystenta do profesora nadzwyczajnego.

Stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych nadała mu w 1961 r. Rada Wydziału Rolniczego WSR we Wrocławiu na podstawie pracy doktorskiej pt. „Szkodliwa entomofauna kukurydzy Zea mays L. obserwowana w okolicach Wrocławia w latach 1956–1959”. W 1966 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Badania nad omacnicą prosowianką – Ostrinia nubilalis (Hbn.) (Lep. Pyralidae) na kukurydzy w warunkach południowo-zachodniej Polski”.

Jego zainteresowania naukowe dotyczyły początkowo szkodliwej entomofauny kukurydzy i zostały później rozszerzone na badania nad szkodnikami zbóż. Ostatnie lata życia poświęcił badaniom nad ekologicznymi podstawami ochrony roślin przed entomofagami.

Dorobek naukowy to 183 prace indywidualne i współautorskie. Pod jego kierunkiem 80 studentów wykonało swoje prace magisterskie. Wypromował również 6 doktorów i był recenzentem kilkunastu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Jest współautorem akademickiego podręcznika pt. „Nauka o chorobach i szkodnikach roślin oraz technika ich zwalczania”. Był opiekunem SKN Ochrony Roślin, a od 1984 r. SKN Entomologów.

Współpracował z różnymi uczelniami zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami naukowymi (Międzynarodowy Komitet Entomofaunistyczny Europy Środkowej – SIEEC, Międzynarodowa Grupa Badawcza „Ostrinia” – IWGO, Wszechzwiązkowy Instytut Ochrony Roślin w Leningradzie, Katedra Fitomedycyny na Uniwersytecie w Hanowerze – Niemcy, Wyższa Szkoła Inżynierska Ochrony Roślin w Halle-Wettin – NRD, Wydział Rolniczy na Uniwersytecie w Nowym Sadzie – Jugosławia). Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza naukowego „Polskiego Pisma Entomologicznego”.

Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał nagrody indywidualne i zespołowe różnych stopni Rektora AR jak i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zmarł 15 maja 1993 r. i pochowany został we Wrocławiu na cmentarzu Osobowickim.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec