Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Eugeniusz
Kamiński

Urodził się 18 grudnia 1933 r. w Załuczu. W latach 1951–1956 studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika.

Stopień doktora nauk technicznych nadany przez Radę Naukową Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie otrzymał w 1974 r. na podstawie rozprawy pt. „Wymiana ciepła i masy podczas suszenia ziemniaków”. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych nadała mu Rada Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1979 r. na podstawie rozprawy pt. „Teorie i technologie suszenia kukurydzy”.

Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1991 r., zaś nominację na stanowisko profesora zwyczajnego w 1999 r.

Starszy asystent (1956–1973), adiunkt (1973–1979), docent (1980–1984), profesor nadzwyczajny (1991–1999), a w końcu profesor zwyczajny (od 1999 r.) w Instytucie Inżynierii Rolniczej. W latach 1989–1995 zastępca, a 1995–2000 dyrektor Instytutu Inżynierii Rolniczej. Od 1980 r. kierownik Zakładu Maszynoznawstwa i Techniki Cieplnej tego Instytutu. W latach 1984–1989 wykładał w Institut National Agronomique w Algierze.

Członek Komitetu Techniki Rolniczej PAN w latach 1981–1986 i od 1996 r., Komitetu Agrofizyki PAN w latach 1984–1986 i 1990–1992, Komisji Nauk Rolniczych Oddziału PAN we Wrocławiu od 1996 r. Od 1994 r. członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej (od 1995 r. członek Zarządu Głównego) oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego od 1997 r.

Promotor 9 doktorów (1 za granicą) i ok. 120 magistrów. Recenzent 4 wniosków na tytuł profesora, 12 prac habilitacyjnych, 20 prac doktorskich. Współautor 2 podręczników i 3 skryptów. Autor lub współautor ok. 110 publikacji naukowych, w tym 25 w językach obcych, 3 patentów, 38 ekspertyz.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodzony 2 nagrodami Ministra Szkolnictwa Nauki i Techniki, kilkunastoma nagrodami Rektora. Od roku 2003 na emeryturze.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec