Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Witold
Janeczek

Urodził się 22 sierpnia 1948 r. w Dzierżoniowie. W tym mieście ukończył szkołę podstawową, a następnie II Liceum Ogólnokształcące. W 1966 r. rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu. W 1972 r. podjął pracę w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu. W 1975 r. przeniósł się do Poznania, gdzie został zatrudniony pracę w Instytucie Weterynarii w Puławach, Oddział w Poznaniu. W 1977 r. ponownie przeniósł się do Wrocławia i rozpoczął pracę w Zakładzie Zoohigieny Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1979 r. na Wydziale Weterynaryjnym, przedkładając rozprawę pt. „Wartość diagnostyczna oznaczeń wybranych wskaźników biochemicznych dla potrzeb metafilaktyki okresu okołoporodowego u krów”. W roku 1989 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych na Wydziale Zootechniki na podstawie rozprawy pt. „Kształtowanie się gospodarki wodno-elektrolitowej u cieląt utrzymywanych od pierwszego dnia życia bez dostępu do wody”. Tytuł naukowy profesora nadano mu w 1999 r. Od roku 1994 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt.

Odbył długoterminowy staż w RFN (Instytut Anatomii, Biochemii i Higieny Zwierząt Uniwersytetu w Bonn).

Był członkiem Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Rektorskiej Komisji ds. Płac Nauczycieli Akademickich

Akademickich, prodziekanem (1999–2005) i dziekanem (2005–2008) Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.

Promotor 1 doktoratu i 65 prac magisterskich. Wykonał 2 recenzje w przewodach doktorskich.

Uczestniczył w pracach nad projektem Ustawy o ochronie zwierząt jako ekspert Klubu Poselskiego Unii Wolności, a ponadto był ekspertem MSWiA i MEN, opracowując projekty rozporządzeń związanych z ochroną zwierząt.

Autor 1 skryptu z zakresu profilaktyki weterynaryjnej, 120 publikacji naukowych. Wyniki swoich prac prezentował na międzynarodowych i krajowych konferencjach m.in. w Hanowerze, Stuttgarcie, Lipsku, St. Petersburgu, Lwowie, Maastricht.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów: wpływu warunków środowiskowych na zdrowotność i efekty produkcyjne zwierząt gospodarskich, termoregulacji u zwierząt gospodarskich, zaburzeń metabolicznych przebiegających w postaci subklinicznej u krów mlecznych i cieląt, reakcji układu odpornościowego cieląt na stres.

Jest członkiem International Society of Animal Hygiene, PTNW i PTZ, Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”. Wyróżniony l0-krotnie nagrodą Rektora.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec