Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Stefan
Jaczewski

Urodził się 26 czerwca 1936 r. w Warszawie. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w rodzinnym mieście w 1956 r. W latach 1956–1960 pracował w Kancelarii Rady Państwa. W 1960 r. rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, które ukończył w 1965 r., uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera zootechniki. W 1965 r. rozpoczął pracę w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt na stanowisku asystenta – stażysty, a następnie: asystenta (1966–1967), starszego asystenta (1967–1970), adiunkta (1971–1980), docenta (1980–1990), profesora nadzwyczajnego (1990–1992). W 1992 r., po długotrwałej chorobie, przeszedł na rentę inwalidzką.

Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1970 r. na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, broniąc pracy pt. „Próba testowania zdolności zapładniającej nasienia buhajów na podstawie oporu właściwego ejakulatu mierzonego metodą czteroelektrodową”, natomiast stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w 1978 r. na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej we Wrocławiu na podstawie rozprawy pt. „Wskaźniki rozrzedzenia nasienia buhajów opracowane na podstawie pomiarów oporności elektrycznej ejakulatów”. Tytuł naukowy profesora nadano mu w 1991 r. Odbył staże naukowe we Włoszech, Czechosłowacji, b. ZSRR, na Węgrzech i w Jugosławii.

Prodziekan (1988–1990) i dziekan (1990–1992) Wydziału Zootechnicznego, członek Senatu Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1990–1992) i licznych komisji senackich i rektorskich, opiekun studenckich praktyk zagranicznych (1974–1976), opiekun Studenckiego Koła Hodowców Zwierząt (1974–1979), pełnomocnik Rektora ds. Studenckiego Ruchu Naukowego (1979–1982), przewodniczący Okręgowego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (1985–1991), członek Komitetu Organizacyjnego XXV Światowego Kongresu IAAS, przewodniczący Sekcji Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa (1981–1983).

Promotor 3 doktoratów i 84 prac magisterskich. Wykonał 3 recenzje w przewodach doktorskich. Recenzent 19 publikacji naukowych. Pod jego kierownictwem 2 obcokrajowców odbyło staże naukowe.


Autor skryptu pt. „Rozród i sztuczne unasienianie zwierząt gospodarskich” oraz 6 innych dzieł zwartych, 80 publikacji, w tym 41 oryginalnych prac twórczych, 7 ekspertyz i l patentu. Wyniki prac prezentował na 20 międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZSP, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Miasta Wrocławia i Województwa Wrocławskiego,” odznakami „Zasłużonemu Opolszczyźnie” i „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

Wyróżniony nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz 18 nagrodami Rektora.

Zmarł 2 października 2001 r. Spoczywa na cmentarzu przy ul. O. Bujwida we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec