Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Andrzej
Gaweł

Urodził się dnia 7 marca 1960 r. w Koźminku, woj. kaliskie. W roku 1980 rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Dyplom lekarza weterynarii z wynikiem dobrym uzyskał 14 listopada 1985 r.

Z dniem 1 czerwca 1985 r. podjął pracę w Zakładzie Chorób Drobiu Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych AR we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów odbył staż zawodowy w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii we Wrocławiu oraz roczne przeszkolenie wojskowe. Uchwałą Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z dnia 14 stycznia 1992 r., na podstawie pracy doktorskiej pt. „Wpływ wybranych preparatów na stan odporności kurcząt uodpornionych szczepionką Coccivac” otrzymał stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nadano mu w 2007 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Farmakologiczna modulacja odpowiedzi immunologicznej kurcząt uodparnianych czynnie przeciwko kokcydiozie szczepionką Livacox T”. Od 2011 r. jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych.

Jego dorobek naukowy obejmuje 135 pozycji, z czego opublikował 47 prac oryginalnych, 72 doniesienia i komunikaty naukowe oraz 14 prac popularnonaukowych. Jest także autorem rozdziału w podręczniku akademickim pt. „Choroby drobiu” i współautorem materiałów szkoleniowych Specjalizacyjnego Studium Podyplomowego dla Lekarzy Weterynarii pt. „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zwalczania kokcydiozy u ptaków. Przebywał w kilku ośrodkach zagranicznych, specjalizujących się w omawianej tematyce: Houghton Poultry Research Station – Anglia, Klinik für Geflügel – Hannover, Klinika Chorób Ptaków w Monachium, Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Brnie, Państwowy Instytut Weterynarii – Węgry, Państwowy Instytut Weterynarii w Oslo oraz odbył szkolenia z zakresu biologii molekularnej w Szwajcarii – Uniwersytet Bern i na Węgrzech – Instytut Weterynarii w Budapeszcie. W 1997 r. uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób drobiu i ptaków ozdobnych.

Członek Wydziałowej Komisji ds. Klinicznych, ponadto Kolegium Elektorów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Sądu Koleżeńskiego dla Nauczycieli Akademickich.

Poza tym należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz World Veterinary Poultry Association. Pięciokrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora AR we Wrocławiu, Dorocznym Wyróżnieniem Naukowym PTNW w 2001 r., a w 2006 r. otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za współautorstwo podręcznika pt. „Choroby drobiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec