Strona główna   Strona główna
MUZEUM

- Profesorowie -

Ryszard
Deszcz

Urodził się 3 grudnia 1950 r. w Zgorzelcu. Tu ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1968–1972 studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na tym Wydziale w 1980 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Pewne specjalne podrozmaitości rozmaitości Riemanna”, uzyskując stopień doktora nauk matematycznych (promotor – prof. dr hab. Witold Roter).

W 1992 r. na podstawie rozprawy pt. „On pseudosymmetric spaces” habilitował się na Wydziale Nauk Uniwersytetu Katolickiego (KU) w Leuven, Belgia. Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej uzyskał w 1994 r. stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka, specjalności geometria różniczkowa.

W okresie 1984–2009 przez prawie dwa lata przebywał na stażach naukowych w KU Leuven. W latach 1995–2002 przebywał przez pięć miesięcy na uniwersytetach w Ankarze, Bursie i Stambule, zrealizował 3 granty. W latach 1998–2009 przez 6 miesięcy przebywał na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie, w 2003 r. zrealizował grant DAAD, natomiast w latach 2004–2009 granty tej Uczelni.

W 1972 r. podjął pracę na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zajmując kolejno stanowiska: asystenta i starszego asystenta (do 1980 r.) oraz adiunkta i profesora nadzwyczajnego (1998–2005, 2006–2008).

W latach 1991–2009 był kierownikiem Zakładu Zastosowań Matematyki w Katedrze Matematyki, a w latach 1996–2009 kierownikiem Katedry Matematyki. Obecnie pełni obowiązki kierownika tej jednostki.

W latach 1978–1993 był współpracownikiem „Mathematical Reviews” (USA), a od 1998 roku współpracuje z „Zentralblatt für Mathematik” (Niemcy). W obu czasopismach opublikował 45 recenzji.

Był współpromotorem w dwóch przewodach doktorskich w KU Leuven i promotorem w dwóch przewodach doktorskich na Politechnice Wrocławskiej. Recenzent w dwóch przewodach habilitacyjnych – na uczelni macierzystej oraz na Uniwersytecie w Valenciennes (Francja). Dwukrotnie recenzował przewody doktorskie na KU Leuven. Jest współautorem części podręcznika „Topics in Differential Geometry”, autorem lub współautorem 105 oryginalnych prac twórczych i pięciu prac przeglądowych z geometrii różniczkowej opublikowanych w języku angielskim, w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym 12 prac w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Publikacje te dotyczą podrozmaitości, rozmaitości półproduktowych, rozmaitości czasoprzestrzennych, deformacji konforemnych i odwzorowań geodezyjnych.

Wygłaszał referaty na wielu konferencjach w kraju i za granicą. Dwukrotnie uzyskał The grant of the Committee of the International Congress of Mathematicians for Support of Mathematicians from Eastern Europe (Berlin – 1998, Pekin – 2002). Był członkiem International Advisory Committee of the International Conference on Recent Advances in Mathematics & Applications – 2010, University of Burdwan, Indie. Przeprowadził wykłady dla doktorantów na KU Leuven (2001, 2008) oraz na Uniwersytecie w Murcii (2009).

Otrzymał 24 nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe i 2 nagrody za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 50-lecia Akademii Rolniczej we Wrocławiu, odznaką „Zasłużony dla Akademii Rolniczej we Wrocławiu” i medalem „Za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu”.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec