Strona główna
MUZEUM

- Prorektorzy -

Jerzy
Preś

Urodził się 8 stycznia 1926 r. w Dzietrzkowicach k. Wielunia. Po ukończeniu szkół podstawowej i średniej rozpoczął studia na Wydziale Zootechnicznym WSR Wrocław, które ukończył w 1954 r. Po studiach podjął pracę w Katedrze Żywienia Zwierząt jako nauczyciel akademicki.

W 1961 r. otrzymał na Wydziale Zootechnicznym WSR we Wrocławiu stopień doktora nauk rolniczo-leśnych na podstawie rozprawy pt. „Różnorodne metody żywienia oraz opasu młodego bydła rasy nizinnej cb w ujęciu fizjologiczno-żywieniowym i ekonomicznym”, którą wykonał pod kierunkiem prof. dr. Zygmunta Ruszczyca, natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Zootechnicznym AR w Poznaniu po przedłożeniu rozprawy pt. „Wykorzystanie azotu młodego bydła rasy ncb przy różnych poziomach energii w paszy” w 1966 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadano mu w 1973 r., a profesora zwyczajnego w roku 1980. Specjalność naukowa – żywienie zwierząt

Odbył liczne naukowe i zawodowe staże krajowe i zagraniczne, m.in. Niemcy, Ukraina, Łotwa, Jugosławia, Czechosłowacja, Francja, Szwecja. 

Przez 3 kadencje był prorektorem ds. współpracy z gospodarką narodową i RZD oraz ds. studenckich AR Wrocław (1969–1981), był również przez 10 lat kierownikiem Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. Brał udział w pracach centralnych Komisji i Rad Naukowych. Wiele lat był członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, a w latach 1990–1995 członkiem Prezydium. Od 1988 r. – Komisji Żywienia Zwierząt Europejskiej Federacji Zootechnicznej, w latach 1970–1992 był członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Rolnictwa, od 1983 r. wchodzi w skład Komisji Oceny Pasz przy Ministrze Rolnictwa, a od 1989 r. przewodniczy jej działaniom. W latach 1984–1987 był wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Rolniczych przy Oddziale PAN we Wrocławiu. Był i jest członkiem Rad Naukowych Instytutu Zootechniki w Krakowie (od 1990 r.) i Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie (od 1993 r.), członkiem Komitetu Ziem Górskich PAN, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego (od 1981 r.), SITR-u, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (od 1976 r.). Był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej oraz wybrany został do Komitetu Badań Naukowych (1991–1995).

Był promotorem 6 doktoratów oraz opiekunem 64 prac magisterskich. Jest autorem lub współautorem 3 podręczników i skryptów oraz autorem 13 recenzji na tytuł profesora, 21 recenzji habilitacyjnych oraz 34 recenzji doktorskich, a także autorem ponad 400 publikacji naukowych, w tym 360 oryginalnych prac badawczych. Prowadził liczne wykłady zagraniczne na uczelniach w Lipsku, Jenie, Petersburgu i na Słowacji. Wyniki swoich badań prezentował na 15 międzynarodowych sympozjach i kongresach.

Jest wybitnym specjalistą z zakresu żywienia bydła, autorem preparatów mocznikowych stosowanych w całej Polsce (Melwit) oraz niezwykle cenionym i popularnym wykładowcą specjalistycznych szkoleń dla hodowców bydła.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymał 2 nagrody Ministra Rolnictwa, 5 nagród Ministra Edukacji Narodowej, 21 nagród Rektora AR Wrocław oraz został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1981), Honorową Odznaką ZSP (1964) i Odznaką PTZ (1984), Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974), medalem „Za Zasługi dla AR we Wrocławiu” (1995), medalem „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz licznymi odznaczeniami regionalnymi woj. wrocławskiego, zielonogórskiego i opolskiego.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec