Strona główna
MUZEUM

- Prorektorzy -

Teodor
Nietupski

Urodził się 2 kwietnia 1931 r. w Janowie k. Sokółki. Studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu ukończył w 1956 r. W tymże roku podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa na macierzystej Uczelni. 

Stopień doktora nauk rolniczych otrzymał w 1964 r. na Wydziale Rolniczym WSR Wrocław na podstawie rozprawy „Alternatywne projektowanie organizacji gospodarstwa rolniczego metodą programowania liniowego” (promotor – prof. dr hab. Bohdan Kopeć). Habilitował się w 1969 r. po przedłożeniu pracy „Metoda planowania bazy paszowej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych”. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych uzyskał w 1982 r., a stanowisko profesora zwyczajnego w 1991 r. W trakcie pracy na Uczelni odbył szereg staży zagranicznych w Czechosłowacji, Związku Radzieckim, Jugosławii, Bułgarii i w Niemczech.

Począwszy od 1970 r. pełnił funkcję zastępcy, a od 1977 r. dyrektora Instytutu Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa. W latach 1994–2001 był kierownikiem Katedry o tej samej nazwie. W latach 1970–1975 był prodziekanem, w okresie 1975–1978 dziekanem Wydziału Rolniczego, zaś w latach 1981–1982 prorektorem. Przez kilka kadencji był członkiem Senatu Uczelni oraz przewodniczącym Komisji Finansów w latach 1990–1996, a w latach 1979–1981 przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Uczelni.

Od 1970 r. jest członkiem Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, w latach 1978–1989 należał do Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, następnie Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich oraz Wrocławskiego Oddziału PAN i WTN.. W latach 1991–1995 był członekie, Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP, zaś od 1998 r. członkiem Zespołu Konsultantów Prezydenta RP.

Wypromował 28 doktorów, w tym 2 zagranicznych, wykonał 42 recenzje prac doktorskich, 28 rozpraw habilitacyjnych i 19 wniosków do tytułu naukowego profesora. Jest autorem i współautorem 4 książek i 6 skryptów oraz 219 prac naukowych, z czego 12 w językach obcych. Jest uznanym specjalistą w zakresie zarządzania i organizacji przedsiębiorstw rolniczych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał 6 nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 24-krotnie nagrodę Rektora.

Zmarł 1 stycznia 2018 r., został pochowany na pochowany  na cmentarzu parafialnym św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

  • Początek
  • Do góry
  • W dół
  • Koniec